Sık Sorulan Sorular

Ege Teknopark’ın faaliyette olan “İNCİ” Binası, “MERCAN” Konteyner Park ve “EBİLTEM”binalarında TGB şirketlerine tahsisi edilebilecek kiralık 60 işlik mevcuttur. 2021 yılı için, 14-110 m2 arasında alana sahip ofisler, 63 TL/m2-ay kira bedeli ve aylık 21 TL/m2 işletme gideri ile kiralanmaktadır. Ayrıca tüm ortakları Ege Üniversitesi mensubu olan Öğretim Elemanı şirketlerine kiralanabilir alan konusunda öncelik sağlanmakta olup, kira bedeli 54 TL/m2-ay olarak uygulanacaktır. İşletme giderleri; genel aydınlatma, ısınma, ortak alanların sigortası, sekretarya, bakım, onarım, genel temizlik, çevre düzenleme, yangın alarmı, otopark, güvenlik, vb. gibi hizmetleri kapsar.

Yeni alanlarımız faaliyete geçtiği zaman internet sitemizden duyurulacaktır.

“Şirket”, Yasa ve Uygulama Yönetmeliği amaç ve hedeflerine uygun olarak ve bunlarla tanımlanan hak ve yükümlülükler kapsamında, faaliyetlerini TGB’de sürdürmek, TGB’deki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan Öğretim Elemanları da dâhil tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Şirketler (Öğretim Elemanı şirketi veya diğer şirketler):

  1. Hali hazırda başka bir TGB’de bulunsalar dahi projelerini Ege Teknopark’ta tekrar değerlendirmeye sunmak zorundadırlar,
  2. Ticari amaçla TGB’de faaliyet gösteremezler,
  3. Başvurularda Ar-Ge çalışmaları sonucunda konunun bilimsel ve/veya laboratuvar koşullarında teknolojik doğrulamasının yapılmış, ticarileştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının hedeflenmiş olması ve bu kapsamda bir iş planının hazırlanmış olması beklenir.

Üniversitedeki bir araştırma ekibinin üyesi/üyeleri tarafından, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla kurulan, tüm ortaklarının öğretim elemanı olduğu ve şirketteki Ar-Ge faaliyetlerine birebir katkıda bulundukları şirkettir.

Evet, çalışabilir. Öğretim Elemanı Şirketinde tüm ortakların Öğretim Elemanı olması ve faaliyete katkıda bulunmaları gerekir ancak bu şirkette istihdam edilecek çalışanların tümünün Öğretim Elemanı olması gerekmez.

“Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. Öğretim Elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.” (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, madde 7).
Ege Üniversitesi’nin bu kapsamdaki görevlendirme süreçlerini tanımlayan “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik” (26.02.2006 tarihli Resmi Gazete) ve  “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Esasları”(21.02.2012 tarihli Senato Kararı) bulunmaktadır.

Kendi uzmanlık alanında sanayi ile işbirliği yapmak isteyen bir Öğretim Elemanı’nın TGB’de şirket kurması zorunlu değildir. Bu işbirliğini EBİLTEM TTO Birimi yönlendirmeleri ile yürütebilir.

Evet. Projenin sunulması tamamen Proje sahibi kurum/kuruluş tarafından verilecek bir karardır. Projenin, KOSGEB veya TÜBİTAK veya başka destek programlarına sunulmak üzere hazırlanmış olması veya desteklenmesi TGB’de yer alabilmesi için tek başına yeterli değildir. Önemli olan projenin Ar-Ge niteliği ile diğer projelere göre değerlendirilmesinde daha öncelikli bir proje olabilmesidir.

Evet. Öğretim Elemanı şirketleri dâhil, her başvuru için başvuru ücreti ödenmelidir. Başvuruda her proje kendi içinde ayrı olarak değerlendirileceğinden başvurulacak her proje için ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilmemiş projeler için geri ödeme durumu bulunmamaktadır.

Bölge’de faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölge’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetleridir.

Teknolojik ürün, Bölge’de başlatılmış ve sonuçlandırılmış Ar-Ge projelerinin çıktısı olan,  toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek üründür.

Yaşam Bilimleri ve Sağlık, insanların yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik, bitkisel ve hayvansal hammaddeler kullanılarak yapılan gıda, eczacılık, sağlık, tarım, su, temiz enerji, biyoteknoloji, yeşil kimyasallar, yeni ve fonksiyonel malzemeler gibi sektörlere yönelik üretim yapan ve bu alanlara girdi sağlayan tüm konuları kapsar. Tema diğer alanlardaki başvuruları engelleyecek nitelikte değil,  belirli bir sektörel alanda kümeleşmeyi teşvik edici niteliktedir

Başvuru dosyası içerisinde yer alması gereken bilgi ve belgeleri içeren, şirketlerin projelerini kendi kaynaklarına göre değerlendirmelerine imkân veren bir formdur.